FORLÆNGELSE AF FRIST FOR GENERHVERVELSE AF DANSK STASBORGERSKAB

Hvis man som tidligere dansk statsborger har fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret ved at ansøge om et fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015, kan man i perioden fra den 1. juli 2021 til og med den 30. juni 2026 generhverve sit danske statsborgerskab ved at indgive en skriftlig erklæring herom til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Man kan generhverve sit danske statsborgerskab ved erklæring, hvis man tidligere har været dansk statsborger. Man skal derudover:

 • Have fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret
 • Ikke være idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af det danske statsborgerskab og afgivelsen af erklæring om generhvervelse

For tidligere danske statsborgere over 22 år, der er født i udlandet, er det i tilfælde, hvor der ikke ved det fyldte 22. år er truffet en afgørelse i medfør af § 8 i lov om dansk indfødsret, endvidere en betingelse, at de pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl her i riget i mindst 3 måneder eller ophold her i riget af sammenlagt mindst 1 års varighed.

Det er en forudsætning for et barns samtidige erhvervelse af dansk indfødsret, at barnet er ugift og under 18 år, og at den erklærende har del i forældremyndigheden over barnet. Er barnet undergivet fælles forældremyndighed, skal den anden forældremyndighedsindehaver meddele samtykke til, at barnet erhverver indfødsret med den erklærende. Det er endvidere et krav, at barnet opfylder det samme vandelskrav, som der stilles til forælderen. Barnet må derfor ikke være idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem forælderens fortabelse af det danske statsborgerskab og forælderens afgivelsen af en erklæring om generhvervelse.

For et adoptivbarn er det også en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.

Afgiv erklæring

Hent skema til erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere (overgangsordning) (pdf) (åbner nyt vindue)

En erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet med e-Boks, pr. e-mail til Indfoedsret@uim.dk eller med brev til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indfødsret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Det bemærkes, at e-mails, der sendes til Indfødsret fra en almindelig e-mailadresse, ikke krypteres. Det indebærer en risiko for, at andre kan få adgang til indholdet. Afsendelse fra en almindelig e-mailadresse sker derfor på eget ansvar.

Til orientering skal de dokumenter, der vedlægges erklæringen, være stemplet og underskrevet af den udstedende myndighed. Alle såvel fysiske som indscannede underskrifter og stempler accepteres dog, så længe de er “ført med hånden” af den udstedende myndighed.

Følgende dokumenter skal vedlægges i kopi:

 • Dansk statsborgerretsbevis
 • Dine forældres eventuelle danske statsborgerretsbevis
 • Dit nuværende statsborgerretsbevis med datoen for din erhvervelse af fremmed statsborgerskab
 • Dine forældres eventuelle fremmed statsborgerretsbeviser med datoen for din erhvervelse af fremmed statsborgerskab, hvis du har erhvervet fremmed statsborgerskab som mindreårig
 • Din fødselsattest med dine forældres navne
 • Dine forældres fødselsattester med deres forældres navne og eventuelle dødsattester
 • Dine forældres vielsesattest og eventuelle dokumentation for skilsmisse og forældremyndighed, hvis du var mindreårig, da du fik fremmed statsborgerskab
 • Dokumentation for eventuel navneændring
 • Dokumentation for adoption og dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret, hvis du er adopteret
 • Kopi af alle sider af dit pas (dog ikke blanke sider – pas kan ikke sidestilles med statsborgerretsbevis)
 • Dokumentation for bopæl eller ophold i Danmark inden dit fyldte 22. år, hvis du er født i udlandet og ikke er registreret i Det Centrale Personregister (CPR)

Har du medfølgende børn skal du også vedlægge:

 • Dine mindreårige børns fødselsattest med forældres navne
 • Din vielsesattest og eventuelle skilsmisseattest
 • Dokumentation for forældremyndighed over dine mindreårige børn

Dokumenter der ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk skal oversættes til enten dansk eller engelsk.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forelægger efter omstændighederne konkrete sager for Familieretshuset for at få Familieretshusets vurdering af, om faderskab, moderskab, ægteskab eller forældremyndighedsforhold kan anerkendes efter dansk ret.

Læs mere om forelæggelse af sager for Familieretshuset [Link til https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere/forelaeggelse-af-sager-for-familieretshuset]

Betaling af gebyr

Ved erklæring om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216

Kontonummer 4069205011.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Ved betalingen påføres “ERK” efterfulgt af ansøgerens CPR-nr. eller navn samt 1) betalerens fulde navn, 2) betalerens bopælsland, 3) betalerens fødselsdato, 4) betalerens fødselssted, 5) betalerens statsborgerskab og 6) formålet med overførslen.

Gebyret skal også betales, hvis man indgiver erklæringen til en dansk repræsentation i udlandet.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis erklæringen afvises.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 10-12 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor erklæringen er modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet modtog erklæringen.

Læs mere her: https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/tidligere-danske-statsborgere/hvis-man-ikke-opfylder-bopaelsbetingelserne-overgangsordning


Kilde Udlændinge- og Integrationsministeriet. Sidst opdateret 01.07.2021

Marisa Moreno Castillo, Dansk Konsul og advokat hos Just Law Solicitors

www.justlawsolicitors.com

contact@justlawsolicitors.com